logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CĐT

09.07.20 | 3959 |

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Email

Hình ảnh

1

NGUYỄN THANH PHƯỚC

TS

Trưởng Bộ môn

nguyenthanhphuoc@caothang.edu.vn

2

NGUYỄN NGỌC THÔNG

SĐH

Phó Trưởng

Bộ Môn

nnthong@caothang.edu.vn

3

PHẠM NGỌC HIỆU

ThS

Giảng viên

 

4

ĐINH HỮU TRƯỜNG SƠN

ThS

Giảng viên

dinhhuutruongson@caothang.edu.vn

5

NGUYỄN THỊ THANH

ThS

Giảng viên

nguyenthithanh@caothang.edu.vn

6

LÊ THỊ KIỀU NGA

ThS

Giảng viên

lethikieunga@caothang.edu.vn

7

NGUYỄN MẬU TUẤN VƯƠNG

ThS

Giảng viên

nguyenmautuanvuong@caothang.edu.vn

8

NGUYỄN CÔNG HOÀNG

ThS

Giảng viên

nchoang@caothang.edu.vn

9

NGUYỄN TIẾN TRỰC

ThS

Giảng viên

nttruc@caothang.edu.vn

10

ĐOÀN PHÚC THỊNH TS   Giảng viên   doanphucthinh@caothang.edu.vn

11

HỒ MINH CHÍNH

ThS

Giảng viên

hominhchinh@caothang.edu.vn

12

TRẦN THIỆN PHÚC

ThS Giảng viên tranthienphuc@caothang.edu.vn
13

PHAN HUY BẰNG

ThS Giảng viên phanhuybang@caothang.edu.vn
14 LÊ NGUYỄN HỮU TRUNG ThS Giảng viên lenguyenhuutrung@caothang.edu.vn
15 TRẦN NGUYỄN CẢNH TÂN ThS Giảng viên

trannguyencanhtan@caothang.edu.vn

CANH TAN 2.jpg


Các Tin Khác: