Trang chủ Đào tạo Chương trình đào tạo Mục tiêu - Chuẩn đầu ra Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử

Mục tiêu - Chuẩn đầu ra Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử

Email In

CAO THANG TECHNICAL COLLEGE

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

 

ASSOCIATE OF MECHATRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử

 

Program Educational Objectives:

Mục tiêu chương trình đào tạo

Students  after graduated, work for 2 to 3 years have the capability to:

Sinh viên ngành Cơ điện tử sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc từ 2 đến 3 năm có khả năng:

1. Install, operate, maintain mechatronic hardware and software systems.

(Lắp ráp, vận hành, bảo trì các hệ thống cơ điện tử.)

2. Receive and apply new technology of hardware and software in mechatronic systems.

(Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới bao gồm phần cứng và phần mềm trong HT CĐT.)

3. Take charge of mechatronic service activities.

(Đảm trách các hoạt động dịch vụ cơ điện tử.)

TT

Chuẩn đầu ra theo tiêu chí ABET

Student Outcomes

Tiêu chí

ABET Criteria

1

Use the knowledge of applied mechanics, engineering standards  and skills to analyze and repair actuators in mechatronic systems.

Vận dụng kiến thức cơ học ứng dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật để phân tích và sửa chữa các cơ cấu chấp hành trong hệ thống cơ điện tử.

a
2

Apply the knowledge of mathematics, science, engineering and technology to solve programming and process control problems.

Áp dụng kiến thức toán học, khoa học, công nghệ và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề về lập trình và điều khiển giám sát.

b
3

Use the testing and measuring standards to conduct, analyze, and interpret experiments.

Vận dụng các tiêu chuẩn đo lường, kiểm tra để thực hiện, phân tích, đánh giá các thí nghiệm.

c
4

Function effectively as a member of a technical team.

Làm việc nhóm hiệu quả.

d
5

Diagnose and troubleshoot electrical – electronic components in mechatronic systems.

Phân tích, chẩn đoán và sửa lỗi phần điện – điện tử của các thiết bị trong hệ thống cơ điện tử.

e
6

Apply communication skills (writing, speaking, drawing, listing) in both technical and nontechnical environments; identify and use appropriate technical literature.

Vận dụng kỹ năng truyền đạt (nói, viết, vẽ bản vẽ, lập bảng biểu) trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật thích hợp

f
7

Understand of the need for higher education and professional development.

Nhận thức tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp.

g
8

Understand and commit to address professional and ethical responsibilities.

Hiểu, cam kết thực hiện trách nhiệm chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

h
9

Commit to quality, timeliness, and continuous improvement.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc.

i
10

Exercise and perform good living along with national tradition, be ready to serve and protect country. 

Rèn luyện thể chất, sống lành mạnh, phù hợp truyền thống văn hóa dân tộc, sẵn sàng phục vụ và bảo vệ tổ quốc.

Criteria program
11

Read and comprehend datasheet, manual of machines in English. 

Đọc và hiểu tài liệu thông số kỹ thuật, hướng dẫn kèm theo máy bằng tiếng Anh.

Criteria program

Department of Mechatronic